B.T.'s logotype

B.T.

News · Copenhagen, Denmark

Handelsbetingelser

Klik her for generelle handelsbetingelser

Annoncematerialer

Klik her for at se annoncermateriale for B.T.

Ordre og materialedeadlines

Klik her for at se ordredeadlines for B.T.

Indstik

Et indstik giver synlighed og opmærksomhed i avisen. Annoncøren får mulighed for at præsentere budskaber og produkter på egne præmisser, og giver muligheden for at nå en række læsere og potentielle købere, som vælger nej tak til husstandsomdelte reklamer.

Materialer
Fx. en kuvert, brochure, avis eller magasiner.

Indstik med tredjepart annoncører
Berlingske Media tilbyder ikke indstik med tredjepart-annoncører. Indstik må kun repræsentere annoncøren og selskaber, som annoncøren ejer med minimum 50%. Såfremt indstik indeholder andre annoncører, som ikke er godkendt af Berlingske Media, forbeholder Berlingske Media sig ret til at fakturere både prisen for indstikket, samt gældende annoncepris for de medvirkende eksterne annoncer.

Placering i avisen
Typisk vil indstikket blive placeret midt i avisen, med mindre det er en særlig størrelse, som kræver en anden distribution. Se mere under tekniske specifikationer for indstik.

E-avisen
Foruden indstik i den fysiske avis er der mulighed for at få indstikket med i e-avisen. Indstikket ligger som en selvstændig sektion i forlængelse af avisen.

Retningslinjer
Det er vigtigt, at indstikket adskiller sig fra Berlingskes Media’s redaktionelle indhold. Læseren og brugerne skal kunne skelne mellem, hvad der er skrevet af redaktionerne hos Berlingske Media, og hvad der har et kommercielt formål, således forbrugeren ikke bliver vildledt. Derfor har vi udarbejdet nedenstående retningslinjer for mærkning af reklame ved indstik.

Mærkning af reklame
Indstik må ikke kunne forveksles med avisens redaktionelle indhold, og skal altid forhåndsgodkendes af avisens redaktion.

Alle indstik skal tydeligt markeres med "Annonce" øverst på udgivelsen og “Annonce” må IKKE være med mindste pkt. størrelse på forsiden. Ved tydeligt menes i minimum 14 pkt. størrelse og i fed på forsiden og minimum 12 pkt. størrelse på indholdssiderne.

Ved indstik, hvor forside og indholdet tydeligt indikerer en reklame, og som afviger væsentligt fra Berlingske Media’s egne produktioner, behøver der i nogle tilfælde ikke markering af “Annonce”. Fx. tilbudsavis eller en tryksag, som har et tydeligt reklamebudskab og en tydelig afsender. Det er alene Berlingske Media, som afgør om indstikket tydeligt afviger fra udgivelsen, og indstik skal derfor altid forhåndsgodkendes før en udgivelse.
Berlingske Media forbeholder sig retten til, at afvise indstik, såfremt indstikket kan forveksles med redaktionelt indhold, eller ikke følger Berlingske Media’s retningslinjer.

Klik her for at downloade vores retningslinjer for indstik.

Godkendelse
Indstikket skal fremsendes minimum 10 hverdage før udgivelse. De færdige PDF sider skal sendes til materiale@berlingskemedia.dk.

Oplag
Indhent oplysninger hos din konsulent vedrørende aktuelt oplag på de enkelte brands. Der kan være op til 3-4 pct. spild i oplaget.

Geografisk segmentering - det er muligt at vælge et specifikt geografiskt område at distribuere indstikket i og dermed ikke vælge avisens fulde oplag. Indhent tilbud hos din konsulent.

Restoplag/Ekstra oplag - Eventuelt restoplag kan afhentes efter udgivelse, såfremt der gives besked herom. I modsat fald destrueres restoplaget efter produktion. Ekstra oplag er muligt at bestille, hvis I ønsker eksemplarer til eget forbrug/arrangementer.

Tekniske specifikationer
Format
Mindste format for et indstik er A5. Enkeltark må ikke være større end A4. Ved tabloid format (280x395 mm) eller større formater skal indstikket leveres falset.

Indstik med blanke omslag eller UV-lakerede tryksager giver udfordringer i håndteringen, samt at der er risiko for, at en del af oplaget glider ud af avisen. Indstik med blanke omslag eller UV-lakerede tryksager distribueres derfor sammen med avisen i stedet.

Magasiner, som ikke er hæftet og er med limet ryg, distribueres altid sammen med avisen for ikke at ødelægge ryggen. Kontakt din konsulent for den bedst mulige distribution.

Indstik skal bestilles minimum 3 uger før udgivelsesdato og leveres til distribution senest 5 hverdage før udgivelsesdato. Berlingske Media forbeholder sig retten til at rykke indstik til anden udgivelsesdag på grund af produktionsmæssige hensyn. I de tilfælde vil kunden altid blive orienteret inden ændring af udgivelsesdatoen.

Max tykkelser
Formater under A4: Minimumsformat A5, maksimumstykkelse 1,5 mm
Formater mellem A4 og 260 x 330 mm: Maksimumstykkelse 2,0 mm
Formater mellem 260 x 330 mm og tabloid: Maksimumstykkelse 4,0 mm

Løsark i alle ovenstående formater: Trykkes på minimum 100 g papir.

Indstik, der i format, vægt eller tykkelse ligger uden for ovenstående specifikationer, kan altid vedlægges/distribueres sammen med avisen. Indhent tilbud for dette hos din faste konsulent.

Indstik formatet bør altid godkendes inden endelig ordrebekræftelse og valg af distribution. Kontakt din konsulent i forbindelse med endelig godkendelse.

Leveringsform (indstik)
Med forsiden opad, i bundter uden snor i stød på 80-120 mm i højden. Krydsvendt lag for lag med pap ml. lagene. Pallerne max. 1400 mm i højden inkl. palle må ikke pakkes i plastfolie. Tabloid-formater skal have snor på den lange led.

Leveringsform (Med avisen)
Pakkes med 60 stk. pr. bundt i stød à 30 stk. Bundterne skal være krydsbundet.

Forretningsbestemmelser

Klik her for ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden Klik her for cookie- og privatlivspilitik

Materiale levering

Færdige materialer kan enten sendes via Ritzau Medienet, fremsendte materialelink eller via materiale@berlingskemedia.dk Billeder og manus til opsætning af annoncematerialer på print og online sendes på fremsendte materialelink eller via prod@berlingskemedia.dk

Overskridelse af annoncedeadline

Annoncemateriale og kundekorrekturer skal være modtaget af Berlingske Media inden avisens fastsatte deadline. Ved overskridelse af deadline forbeholdes ret til at beregne administrationsgebyr på kr. 500 pr. annonce. Dette gælder desuden for rettelser efter deadline til allerede afsendt annoncemateriale.

Placering

a Forbehold

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, og forudsat indrykningsordren ikke er påtegnet „eller udskydes“, placeres annoncen bedst muligt i forhold til den ønskede placering og beregnes efter sin placering – dog aldrig dyrere end bestilt.

b Udskydelse

Såfremt tekniske forhold nødvendiggør det, forbeholder vi os sig ret til at udskyde en annonce til senere levering.

c Omslag

Det kreative materiale skal leveres til godkendelse hos Berlingske Media minimum tre hverdage før indrykningsdagen. Overholdes ovestående ikke, kan et omslag, helt eller delvist og uden varsel, standses af den ansvarshavende chefredaktion.

d Placering

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres på grund af enten et omslag eller opslag s. 2+3, og forudsat indrykningsordren ikke ændres, kompenseres der ikke for forskydningen af placeringen eller andre lignende placeringsgarantier.

e Folketingsvalg

Berlingske Media forbeholder sig retten til at flytte tildelte placeringer til bedst mulige placering samt ændre indrykningsdatoen i forbindelse med Folketingsvalg (i samspil med kunden). Så snart valgdagen kendes, foretages disse rettelser. Der kompenseres ikke for disse ændringer.

Miljøtillæg

Alle annonceindrykninger i vores dagblade vil blive pålagt et miljø tillæg på kr. 0,06/ pr. mm.
Læs mere her: https://www.ddpff.dk/fsc

Opmåling/prisudregning - Rubrik

Rubrikannoncer opmåles fra skillestreg til skillestreg, dog beregnes 2 mm over og 2 mm under annoncens øverste og nederste punkt (ramme, hjørneprikker, luftramme eller lignende). Rubrikannoncer på 5 spalter og med spaltehøjde på 300 mm eller derover, beregnes som en 1/1 side.

Tekstlignende annoncer

Enhver annonce, der efter vores skøn kan forveksles med redaktionelt stof, skal forsynes med ordet ANNONCE i minimum 12 punkt øverst i annoncen. Til opsætning af annonceteksten må avisens foretrukne typografi ikke benyttes. Vi anbefaler, at annoncen fremsendes til godkendelse.

Branche standarder og retningslinjer avisproduktion

Færdigt annoncemateriale skal leveres i henhold til retningslinjer for levering af annoncemateriale jf. Danske Dagbladets Forening (DDF) og Danske Reklamebureauers Brancheforening (DRRB). Se mere på www.pressenshus.dk Endvidere gælder fastsatte branchestandarder for annoncer og retningslinjer for displayannoncering, jf. PressensFællesindkøb hjemmeside: www.ddpff.dk/teknisk-support Retningslinjerne for branchestandarden skal overholdes og derudover skal materiale være: · Uden annonceramme eller baggrundsfarve som skaber annoncens format · Det trykbare element -. Indeholde en hjørneprik, der placeres i øverste venstre hjørne (koordinaten X=0 og Y=0). Herved sikres at annoncen placeres korrekt på siden.· Være tilpasset annoncens mål uden pas- og skæremærker

Fejl og Reklamationer

Ved fejl, som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, men højst annonceindrykningens pris. Fejl og reklamationer skal være os i hænde senest 5 dage efter indrykning. Erstatningskrav for fejlagtig indrykning, forsinkelse, manglende indrykning, standsning af bestilte annoncer, eller evt. følger af sådanne fejl kan ikke gøres gældende. Berlingske Media forbeholder sig retten til at afvise enhver reklamation, hvis materialet IKKE overholder branchestandarden. Se www.annoncermateriale.dk Såfremt annoncen ikke overholder branchestandarden og Berlingske Media retter og laver korrektion af materialet til branchestandarden, kan der ikke forventes nogen dekort på indrykningen i de tilfælde rettelsen resulterer i et dårligt andet resultat i avisen end ønsket.

2.9 Produktion af annoncer

Til indrykning i en af Berlingske Medias aviser - Berlingske Media beholder ophavsretten til det producerede materiale. Kopi af færdigt materiale udleveres dog uden beregning til annoncørens eget brug, og ikke til indrykning i andre medier.Udveksling – Lukket format Lukket format (pdf med security-lock mod ændring). Hvis annoncen ønskes indrykket i et andet medie udveksler Berlingske Media annoncen uden beregning for annoncøren. Udveksling – Åbent format Berlingske Media udveksler ikke åbne formater så som QuarkXPress, InDesign og Illustrator (qxp, indd og ai).

Generelle bestemmelser

Annoncekodex
Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende lov eller det internationale annoncekodex. Annoncøren har ansvaret herfor, ikke Berlingske Media. I øvrigt forbeholder Berlingske Media sig ret til at afvise annoncer, som ikke ønskes optaget. Annoncetillæg fra 3. part, dvs. annoncetillæg, der ikke er udgivet af Berlingske Media eller enkelte annoncører optages som udgangspunkt ikke i vores medier. Som gældende for øvrige annoncer forbeholder Berlingske Media sig retten til ligeledes retten til enhver tid at afvise annoncetillæg, der skønnes ikke at overholde annoncekodex eller af øvrige forretningsmæssige årsager ikke ønskes optaget.

Adkodex - til fremme af lovlig onlinemarkedsføring

Berlingske Media Annoncesalg erklærer hermed at de:· Har implementeret procedurer, der informerer virksomhedens medarbejdere om, at de skal være opmærksomme på og modvirke evt. misbrug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål.· Har implementeret klare regler i de tilhørende betingelser, der forbyder brug af virksomhedens produkter og tjenester til krænkelser af immaterielle rettigheder, samt distribution, formidling eller gennemførelse af betaling herfor.· I videst mulig omfang, ved salg af annonceplads, vil undgå at supportere udbydere af kriminelle tjenester og produkter herunder krænkelser af ophavsret.

Force majeure

Berlingske Media er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed hos Berlingske Medias underleverandører samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, virus eller andre omstændigheder, som Berlingske Media ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er Berlingske Media berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvis.


Forbud mod brug af cookies og dataindsamling uden forudgående aftale

I henhold til aftaleskabelonen for dataindsamlingsaftale, er det væsentligt at påpege, at placering af cookies eller indsamling af data om brugere er ikke er tilladt på virksomhedens websites, uden forudgående dialog med Berlingske Media. Uberettiget placering af cookies og/eller indsamling af data kan være ansvarspådragende i henhold til dansk lovgivning. Trafikken monitoreres på virksomhedens websites og Berlingske Media kontrollerer, at ingen uberettiget brug af cookies eller dataindsamling finder anvendelse. Se yderligere information omkring GDPR politik og Berlingske Medias Ccookie- og privatlivs politik på henholdsvis: https://sites.google.com/persgroep.net/gdpr-hos-berlingske-media/startside og https://www.berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik


Priser

Berlingske Media har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Gældende prislister forefindes på Berlingskemedia.dk. Opgivne priser er eksklusive moms, dog er alle forbrugerpriser opgivet inkl. moms. Alle opgivne priser på avisannoncering er eksklusive miljøtillæg, som ved faktureringen tillægges de opgivne priser. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende valutakurser, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold. Priser kan derfor også reguleres jf. fornævnte, for allerede indgåede aftaler.


Betaling

Betaling skal forelægge inden for den på fakturaen angivne dato. Såfremt en sådan dato ikke er angivet, er betalingsbetingelserne 8 dage netto. Forelægger kunden ikke betaling i rette tid, er Berlingske Media berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker. I forbrugerkøb beregnes der dog alene rente i henhold til Renteloven. Berlingske Media opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Berlingske Media vil kunne opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002. Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af Berlingske Media´s forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger kunden til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler. Berlingske Media betaler til enhver tid gældende godtgørelse til nominerede bureauer.

Partnerskabsaftale

Der kan indgås en partnerskabsaftale ved en nettoomsætning på kr. 100.000 eller mere. Skal partnerskabsaftalen gælde hele året , skal den indgås inden 26. februar det pågældende år. Indgår vi partnerskabsaftalen efter denne dato, opnår du alene rabatten på partnerskabsaftalen på annoncer indrykket efter den dato, hvor vi har registreret partnerskabsaftalen i Berlingske Medias aftalesystem.


Lovvalg og tvister

Enhver tvist mellem annoncører og Berlingske Media er underlagt dansk ret og skal således afgøres ved de danske domstole.


Fortrolighed

Der påhviler parterne pligt til at hemmeligholde enhver oplysning om den anden part, der er modtaget som led i eller som konsekvens af samarbejdet, og som har karakter af at være fortrolige oplysninger. Sådanne oplysninger må alene anvendes som led i opfyldelse af nærværende samarbejdsaftale


Annullering efter deadline

Annoncer, der annulleres efter ordredeadline, vil blive faktureret 50 % af annoncens pris.

Virksomhedinformation:
Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
1147 København K
CVR: 29207313
Click the button on products to create an inquiry