Euroinvestor (DK)'s logotype

Euroinvestor (DK)

Finance · Copenhagen, Denmark

Generelt

Materiale skal altid sendes til adops@berlingskemedia.dk senest 3 arbejdsdage før kampagnestart. Afleveres der senere, kan BM ikke garantere at kampagnen starter efter planlagt startdato.
Berlingske Media bruger Google Ad Manager som adserver.
Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske problemer for de besøgende, vil blive fjernet fra siden med det samme.
Al bannermateriale skal ligge inden for rammerne af den udpegede bannerplads. Dvs. ingen fremspringende billeder, lag eller pop-ups, som går ud over den specificeret størrelse på banneret.
Vi forbeholder os retten til at sende banneret retur, hvis computerens CPU-forbrug øges markant i forbindelse med load af banneret.
Links skal altid åbne i et nyt vindue (target =”_blank”).
Bannere skal inkludere afsenderens logo.Hvis der er lyd i banneret, må denne først afspilles ved mouse-over med 1 sekunds delay eller ved klik. Followbannere (sticky 160×600) med lyd i skal dog altid aktiveres ved klik. Lyd skal altid stoppe ved mouse-out.Hvis et banner linker videre til en hjemmeside af seksuel karakter, skal URL'en til denne hjemmeside indeholde en ”advarselsboks” med en aldersbegrænsning på min. 18 år.
Branche standarder og retningslinjer digital produktion
Færdigt materiale for display annoncering skal leveres i henhold til de fastsatte retningslinjer og standarder jf. IAB vejledninger: http://iabdanmark.dk/vejledninger/

Udskydelse

Vi forbeholder os ret til at udskyde eller ændre afviklingen af en given kampagne. Ved udskydelse har annoncøren krav på efterlevering. Vilkår for efterlevering aftales særskilt med annoncøren, men som udgangspunkt skal annoncøren have en ydelse af samme værdi, som den oprindeligt aftalte ydelse.

Materiale

Såfremt korrekt og funktionelt materiale ikke leveres indenfor aftalte materiale deadlines, garanteres ikke for rettidige kampagneafvikling. Dette gælder også for ejerskaber, hvorfor at ejerskaberne regnes som afviklet, såfremt materialet ankommer for sent. Der ydes ikke kompensation for tabte eksponeringer i tilfælde af for sent afleveret materiale.
Specifikationerne bliver løbende opdateret. Har du nogle spørgsmål kan vi kontaktes på adops@berlingskemedia.dk

Polite load og serverkald

Polite load
Ønskes tungere vægt end 120 KB, skal banneret være lavet med polite-load (Max 1 MB). Dvs. det ekstra vægt må først loades ved browser-eventet window.onload.
window.onload må KUN benyttes i iframe bannere.
Første load bliver ofte omtalt initial load, mens polite load også kan omtales subsequent load.

Serverkald
Antallet af serverkald fra et banner holdes til maksimalt 15 kald ved initialt load og højst yderligere 10 kald ved polite load af hensyn til ikke at sløve sitets performance unødigt. Det anbefales at mest muligt indhold placeres direkte i bannerets kode og ikke i yderligere filer, der først skal hentes. For at minimere antal serverkald bør al ekstern grafik sprites og optimeres.

Dataindsamling
Vær opmærksom på om mediet har fastsat regler for dataindsamling i forbindelse med afvikling af annoncering.
Det anbefales at annoncør el. bureau inden kampagnestart oplyser mediet om alle trejdeparter, der kaldes i forbindelse med annonceafviklingen af hensyn til at kunne opfylde lovkrav om samtykke fra brugere inkl. oplysning om alle juridiske personer, der har adgang til data somt formålet hermed.

HTML 5 bannere

Følgende specifikationer gælder ved levering af HTML‐bannere. Vi bruger Google DoubleClick for Publishers banner standard for clickTag.
Brug navne, som relaterer sig til kampagnen, format og annoncør. Hvis form‐elementet benyttes, skal METHOD sættes til GET, da der ellers ikke er mulighed for at føre klik‐statistik på kampagnen. Links og forms skal altid åbne i nyt vindue.

Æ, Ø og Å skal altid encodes. Vi understøtter ingen former for script‐sprog, som fx ASP, PHP osv. Bannere, der expander, må ikke forstyrre sitets øvrige design. Dvs. layeret skal forsvinde efter expand.

Vigtigt: hos Berlingske Media skrives clickTag med lille c og stort T: clickTag.

Eksempel på clickTag i HTML dokument:
<html>
<head>
<meta name="ad.size" content="width=300,height=250"> <script type="text/javascript"> var clickTag = "http://www.google.com"; </script>
</head>
<body>
<a href="javascript:window.open(window.clickTag)">
[The rest of your creative code goes here.]
</a>
</body>
</html>

NB: Bannere hostet af Adform bruger Adform’s standarder og bannerspecifikationer. Dette kan lade sig gøre, så længe banneret bliver hostet af Adform.

Streamning på display

Streaming må ikke starte af sig selv, men kun ved brugerinteraktion – klik eller mouseover:
• Hvis streamingen aktiveres ved mouseover, skal den stoppe igen, når musen bevæges væk fra banneret.
• Streamingen skal have en start‐, stop‐ og muteknap.
• Hentning/afspilning må først starte 1 sekund efter klik/mouseover. Dette gælder også ved evt. lyd og expand.
• Hvis detektion af brugerens båndbredde ikke er mulig, bør brugeren have mulighed for at vælge kvalitet af streaming.
• Visuel indikator af download‐status skal tilføjes, hvis streamingen ikke starter, før den er helt downloadet.
• Video i bannere må maks. fylde 500 kb ved load af banneret og må maks. køre i 30 sekunder uden nogen form for brugerinteraktion.
Derefter må det streame op til 2 mb ekstra ved brugers klik/mouseover.
Efter brugerinteraktion gælder følgende vægtgrænser for en længde på 60 sekunder (alle formater):
• Brugers båndbredde: Modem 200 KB
• Brugers båndbredde: DSL 2 MB
• Brugers båndbredde: LAN 5 MB

Streamning for web-tv

Streaming for web-tv
WebTv er reklamefilm, der afvikles i en web‐tv player før (preroll) eller efter (postroll) web‐tv indslag.

Preroll web‐tv reklamefilm
Web‐tv er reklamefilm, der afvikles før web‐tv indslaget.

Postroll web‐tv reklamefilm
Web‐tv er reklamefilm, der afvikles efter web‐tv indslaget.
Størrelse: 16:9 (Wide Screen) eller 4:3 (standard TV format)
Format: Mp4, 700Kbps – 3.part VAST eller Vpaid (dette anbefales dog ikke, da Vpaid KUN kan vises på desktop og ikke på mobil eller tablet).
Desuden skal der indlægges ”skip knap” i Vpaid og VAST tag fra leverandørens side.
I Vpaid og VAST tag må der ikke implementeres anden bruger-interaktion på banneret end ”skip knap”.

Klik
Reklamefilmen - preroll/postroll - skal være klikbar.

Https://

Alle Berlingske Medias sites benytter SSL.
Når du server annoncemateriale til sikre miljøer, såsom websider, der begynder med https://, (Fx https://www.berlingske.dk/) er det vigtigt at annoncerne er forenelige med miljøets sikkerhedsindstillinger. Hvis ikke materialet er kompatibelt kan browser og apps vise advarsler om blandet indhold, eller blot undlade at vise kreativet. Derfor kan vi kun afvikle HTTPS/SSL-kompatible bannere. Se evt. her hvordan du kan teste om dit banner er SSL-kompatibelt.

Euroinvestor.dk

Generelle bestemmelser

Annoncekodex
Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende lov eller det internationale annoncekodex. Annoncøren har ansvaret herfor, ikke Berlingske Media. I øvrigt forbeholder Berlingske Media sig ret til at afvise annoncer, som ikke ønskes optaget. Annoncetillæg fra 3. part, dvs. annoncetillæg, der ikke er udgivet af Berlingske Media eller enkelte annoncører optages som udgangspunkt ikke i vores medier. Som gældende for øvrige annoncer forbeholder Berlingske Media sig retten til ligeledes retten til enhver tid at afvise annoncetillæg, der skønnes ikke at overholde annoncekodex eller af øvrige forretningsmæssige årsager ikke ønskes optaget.

Adkodex - til fremme af lovlig onlinemarkedsføring

Berlingske Media Annoncesalg erklærer hermed at de:· Har implementeret procedurer, der informerer virksomhedens medarbejdere om, at de skal være opmærksomme på og modvirke evt. misbrug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål.· Har implementeret klare regler i de tilhørende betingelser, der forbyder brug af virksomhedens produkter og tjenester til krænkelser af immaterielle rettigheder, samt distribution, formidling eller gennemførelse af betaling herfor.· I videst mulig omfang, ved salg af annonceplads, vil undgå at supportere udbydere af kriminelle tjenester og produkter herunder krænkelser af ophavsret.

Force majeure

Berlingske Media er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed hos Berlingske Medias underleverandører samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, virus eller andre omstændigheder, som Berlingske Media ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er Berlingske Media berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvis.

Forbud mod brug af cookies og dataindsamling uden forudgående aftale

I henhold til aftaleskabelonen for dataindsamlingsaftale, er det væsentligt at påpege, at placering af cookies eller indsamling af data om brugere er ikke er tilladt på virksomhedens websites, uden forudgående dialog med Berlingske Media. Uberettiget placering af cookies og/eller indsamling af data kan være ansvarspådragende i henhold til dansk lovgivning. Trafikken monitoreres på virksomhedens websites og Berlingske Media kontrollerer, at ingen uberettiget brug af cookies eller dataindsamling finder anvendelse. Se yderligere information omkring GDPR politik og Berlingske Medias Ccookie- og privatlivs politik på henholdsvis: https://sites.google.com/persgroep.net/gdpr-hos-berlingske-media/startside og https://www.berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik

Priser

Berlingske Media har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Gældende prislister forefindes på Berlingskemedia.dk. Opgivne priser er eksklusive moms, dog er alle forbrugerpriser opgivet inkl. moms. Alle opgivne priser på avisannoncering er eksklusive miljøtillæg, som ved faktureringen tillægges de opgivne priser. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende valutakurser, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold. Priser kan derfor også reguleres jf. fornævnte, for allerede indgåede aftaler.

Betaling

Betaling skal forelægge inden for den på fakturaen angivne dato. Såfremt en sådan dato ikke er angivet, er betalingsbetingelserne 8 dage netto. Forelægger kunden ikke betaling i rette tid, er Berlingske Media berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker. I forbrugerkøb beregnes der dog alene rente i henhold til Renteloven. Berlingske Media opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Berlingske Media vil kunne opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002. Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af Berlingske Media´s forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger kunden til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler. Berlingske Media betaler til enhver tid gældende godtgørelse til nominerede bureauer.

Partnerskabsaftale

Der kan indgås en partnerskabsaftale ved en nettoomsætning på kr. 100.000 eller mere. Skal partnerskabsaftalen gælde hele året , skal den indgås inden 26. februar det pågældende år. Indgår vi partnerskabsaftalen efter denne dato, opnår du alene rabatten på partnerskabsaftalen på annoncer indrykket efter den dato, hvor vi har registreret partnerskabsaftalen i Berlingske Medias aftalesystem.

Lovvalg og tvister

Enhver tvist mellem annoncører og Berlingske Media er underlagt dansk ret og skal således afgøres ved de danske domstole.

Fortrolighed

Der påhviler parterne pligt til at hemmeligholde enhver oplysning om den anden part, der er modtaget som led i eller som konsekvens af samarbejdet, og som har karakter af at være fortrolige oplysninger. Sådanne oplysninger må alene anvendes som led i opfyldelse af nærværende samarbejdsaftale

Annullering efter deadline

Annoncer, der annulleres efter ordredeadline, vil blive faktureret 50 % af annoncens pris. Virksomhedinformation:Berlingske Media A/SPilestræde 341147 København KCVR: 29207313

Placering af spiludbyder og finans

Regeringen har vedtaget en ny lov vedrørende kviklån, der træder i kraft 1. juli 2020. I kølvandet på loven indføres desuden et forbud mod, at spiludbydere og finansielle kunder ikke må markedsføres i umiddelbar forlængelse af hinanden. Derfor indfører Berlingske Media nye retningslinjer for at imødekomme lovgivningen.
Online: Spiludbydere skal have fuldt ejerskab på forsiden ved annoncering på Berlingske.dk, Euroinvestor.dk og Weekendavisen.dk, mens finanskunder skal have fuldt ejerskab på BT.dk.
Print: Berlingske Media sikrer at spiludbydere og finans annoncer ikke placeres på samme side og/eller samme opslag.
Click the button on products to create an inquiry